Hãng Philips

IBP tương thích với Philips Call

IBP tương thích với Philips

IBP tương thích với các Model sau: Philips 78341A, 78342A, 78352A, M1165A, 78354C, 78205A-D, Merlin, Viridia 24, CMS 24, V26, M2, M3, M4, M1006A/B, M1026A, M1166A, M1175A, M1350B, M1205A, M1350A, M1353A, 8030A, 8040A, 3536A, all HP Monitors Model # XX, MXXXXA M1006A - BPM Module, M1006B, Merlin 1300, Omnicare M1006A to M1176A. 13 foot cable.

Vui lòng gọi

Top

 0938.44.59.56